Presentació

Cabecera

El Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana li dóna la benvinguda i li obri les portes a través d'esta pàgina web dirigida, principalment, a professionals, però també a persones usuàries de serveis de logopèdia o que necessiten informació sobre la nostra professió.

Des de la zona exclusiva per a col•legiades i col·legiats es pot accedir a recursos propis dels professionals, com ara: ofertes d'ocupació, formació contínua o tramitació de l’assegurança de responsabilitat civil.

En la zona oberta als ciutadans es pot trobar informació útil sobre la logopèdia, localitzar un/a professional en una zona geogràfica determinada o informar-se de quins serveis poden obtindre per part d'estos professionals rehabilitadors de les funcions comunicatives, del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució).

 

Les logopedes i els logopedes, com reconeix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (L.O.P.S.), Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, són titulats universitaris de l’àmbit de la sanitat. Segons l'esmentada llei “els diplomats universitaris en  Logopèdia exerceixen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l'audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seua disciplina”. Des del curs acadèmic 2010-11, a més, els estudis de logopèdia s'estableixen en les universitats espanyoles com a estudis de grau.

Cabecera


Els logopedes treballen en els àmbits sanitari, sociosanitari i educatiu, tant en institucions públiques com en l’exercici privat; donen servei a persones de qualsevol edat, siga quin siga l’origen que genera els trastorns de comunicació i de les funcions associades.

En altres països la logopèdia es denomina amb altres noms: speech and language therapy, speech and language pathology, Terapêutica dóna Fa-la, Fonoaudiología, Logopädie, orthofonie, etc. i al logopeda se’l coneix com logopedist, a Bulgària i Txèquia; orthophoniste,  a França i Canadà; logopédiste, a Bèlgica i Suïssa; speech and language therapist o speech and language pathologist, abreviat com  SLT i  SLP, als països anglosaxons; logopedista, a Itàlia, Terapeuta dóna Fa-la, a Portugal, Logopädinnen, a Holanda, etc.

La professió del logopeda està regulada en la nostra Comunitat per la Llei 8/2000, de 23 de juny, de Creació del Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitad Valenciana (DOGV núm. 3782, de 29 de juny).

En l'Estat espanyol les funcions de representació de la professió corresponen al Consell General de Col•legis de Logopedes d'Espanya creat per la Llei 1/2003, de 10 de març, per la qual es crea el Consell General de Col•legis de Logopedes (BOE, núm. 60, de 11 de març).

El CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne) és l'organisme professional reconegut des de 1992 per la Comissió Europea com una organització no governamental de consulta sobre les qüestions dins de la seua àrea de competència.

Esperem que tant els professionals com la ciutadania, troben útil este recurs que el Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana posa a la seua disposició.


Junta de Govern del COLCV