Col·legiació

OBLIGACIÓ PER A LA COL•LEGIACIÓ

Segons el punt 1 de l'article 3 de la Llei 8/2000 de creació del Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana “Per a l'exercici de la professió de logopeda en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les competències d'altres titulacions que puguen habilitar per a activitats compreses en la logopèdia, serà obligatòria la prèvia incorporació al Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col•legis Professionals, segons la redacció donada per la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col•legis Professionals”.

Esta llei ve avalada per la unànime jurisprudència dels Tribunals de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional. Si este document ofereix algun dubte, podeu consultar amb l'assessoria jurídica del Col•legi. 


QUI POT COL•LEGIAR-SE

Per a ser admés com col•legiat/da en el Col•legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana s'ha d'estar en possessió de la Diplomatura universitària en Logopèdia o la nova titulació que la substiteix en l'actualitat (Grau en Logopèdia).

La llei de creació del COLCV, com en la de la resta de col•legis de logopedes de l'Estat, en les disposicions transitòries, va permetre la col•legiació mitjançant el sistema d’habilitació a professionals que exercien la logopèdia abans de l'aparició de la Diplomatura en Logopèdia i que complien els requisits previstos en la pròpia Llei 8/2000. La vigència d'estes disposicions, però, va finalitzar el juny de 2002.


COM COL•LEGIAR-SE

Hi ha dos formes per a col•legiar-se: presencialment, en el nostre horari d'atenció, o via correu certificat.

COL•LEGIACIÓ PRESENCIAL ( AMB CITA PRÈVIA secretaria@colegiologopedas-cv.org )

 • Sol•licitud de col•legiació (podeu descarregar-la en esta mateixa pàgina).
 • Fotocòpia del DNI, acompanyada de l'original perquè puga ser confrontada.
 • Fotocòpia del títol de la Diplomatura o Grau en Logopèdia, acompanyada de l'original perquè puga ser confrontada.
 • Dos fotografies de carnet.
 • Resguard del pagament de 60€ en concepte de drets de col•legiació, en què ha de constar el nom de la persona que sol•licita la col•legiació. L'ingrés ha de realitzar-se en el Banc Sabadell Atlàntic, al número de compte ES33-0081-0145-0800-0324-0434 (Fent constar el teu nom).

COL·LEGIACIÓ VIA CORREU CERTIFICAT:

 • Sol·licitud de col•legiació (podeu descarregar-la en esta mateixa pàgina)
 • Fotocòpia del DNI compulsada.
 • Fotocòpia del títol de la Diplomatura o Grau en Logopèdia compulsada.
 • Dos fotografies de carnet.
 • Resguard del pagament de 60€ en concepte de drets de col•legiació, en què ha de constar el nom de la persona que sol•licita la col•legiació. L'ingrés ha de realitzar-se en el Banc Sabadell Atlàntic, al número de compte ES33-0081-0145-0800-0324-0434 (Fent constar el teu nom).

* La compulsa de documents es pot sol•licitar en qualsevol administració pública, encara que us serà més senzill compulsar el D.N.I. en una oficina d'expedició d’este document i el títol en la universitat on l'hàgeu cursat.


QUOTES DE COL·LEGIACIÓ

 • Drets d'inscripció: un sol pagament de 60 euros.
 • Quota anual júnior (durant el primer any després de l'obtenció del títol universitari): 98 euros, que es fraccionen en dos pagaments anuals.
 • Quota anual ordinària: 150 euros, que es fraccionen en dos pagaments anuals.
 • Quota de col•legiat que no exerceix: 70 euros, en dos pagaments anuals.
Vista prèviaAttachmentSize
FORMULARIO SOLICITUD COLEGIACIÓN_0.pdf156.76 KB