Comissió de Formació Contínua

Els programes de formació contínua s'encarreguen de planificar adequadament unes ensenyances que poden donar resposta directa a l'ampli ventall de necessitats formatives que afloren constantment en l'àmbit logopèdic. La pràctica professional, en la seua complexitat, va suscitant demandes de formació en molt diversos vessants i la figura dels cursos de formació contínua resulta especialment procliu, per la seua flexibilitat, a atendre a totes elles.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Promoure l'interés dels col•legiats per continuar la seua formació i actualització en els diferents àmbits de la logopèdia.
  • Donar una resposta eficaç i innovadora a les necessitats formatives dels col•legiats.
  • Consultar als col•legiats sobre les seues preferències.
  • Portar els actes formatius a les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
  • Vetlar pel manteniment de la qualitat i el rigor científic de les activitats programades.
  • Buscar fonts de finançament que repercutisquen en l'abaratiment d'estes activitats.
  • Proporcionar anualment un curs gratuït per als col•legiats.