Normativa de les comissions de treball

CAPÍTOL I. Naturalesa de les comissions de treball

Article 1. La present normativa desenvolupa continguts expressats en els Estatuts i en cap cas podrà anar en contra de la filosofia i l'articulat dels esmentats documents.

Article 2. Les comissions de treball funcionaran com a òrgans auxiliars de la Junta Directiva i exerciran les funcions que esta els assigne.

Article 3. La Junta Directiva autoritzarà la quantitat i el tipus de comissions que estime necessari, les quals presentaran un pla de treball per al correcte compliment de les seues funcions.

Article 4. Les comissions es renovaran anualment. La Junta de Govern les constituirà habitualment durant el mes de gener. De forma extraordinària es podrà constituir una comissió en qualsevol moment per a donar resposta a les necessitats que pogueren sorgir.

CAPÍTOL II. Membres de les comissions de treball

Article 5. De conformitat amb el que estableixen els estatuts, les comissions estaran formades per un nombre mínim de dos col•legiats i un màxim de set. El nomenament dels membres serà per un any.

Article 6. La comissió serà presidida per un integrant de la Junta Directiva del COLCV. La resta la conformaran col•legiats actius.

CAPÍTOL III. Dies i llocs de les sessions

Article 7. Les comissions de treball realitzaran les seues sessions ordinàries almenys una vegada cada tres mesos i, extraordinàriament, quan el seu president la convoque. El seu lloc de reunió serà la seu del COLCV, llevat que siga necessari reunir-se en altres locals.

CAPÍTOL IV. Actes i informes

Article 8. La comissió elaborarà una acta després de cadascuna de les seues reunions. En ella s'hauran de reflectir els treballs realitzats i els acords a què s'ha arribat.

Article 9. Anualment la comissió de treball emetrà un resum de les gestions, treballs i acords. Eixe resum serà lliuat a la Junta de Govern del Col•legi almenys tres setmanes abans de l'assemblea anual ordinària.

CAPÍTOL V. Votació, acords i presa de decisions

Article 10. Els acords en comissió de treball s’hauran de prendre mitjançant la votació dels seus integrants per majoria simple. En cas d'empat, el president de la comissió definirà la situació amb el seu vot de qualitat.

Article 11. El president de la comissió haurà de traslladar els acords aconseguits a la Junta de Govern, qui decidirà l'aprovació o no de la posada en marxa d’aquells.

CAPÍTOL VI. Arribades en retard i absències a la comissió

Article 12. Quedarà a discreció del director de la comissió la cancel•lació d'una reunió per absència o retard dels membres d’esta.

Article 13. L'absència a tres reunions ordinàries consecutives causarà la separació immediata del membre de la comissió.

CAPÍTOL VII. Invitats

Article 14. Les comissions podran invitar, segons les seues necessitats i criteris, a distintes persones per a participar de forma consultiva en les seues reunions ordinàries i extraordinàries.
Entenem per invitats:
a) Invitat extern: tota aquella persona invitada per un representant de la comissió, amb l'aprovació del president d’esta, per a deliberar qualsevol assumpte d'interés per al Col•legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana o de la pròpia comissió.
b) Invitat intern: aquell membre del COLCV que és convidat a deliberar algun assumpte d'interés per a l’esmentada comissió.