Les Corts Valencianes demanen al Consell que els logopedes estiguen presents en el sistema educatiu valencià
Data: 
01/06/2017

El passat 30 de maig de 2017 en les Corts Valencianes va tindre lloc una Comissió d’Educació on es va aprovar per unanimitat la Proposició no de llei (PNL) per al desenvolupament d’un Pla de garantia i foment de l’escola integradora i inclusiva (RE número 26.122, BOC número 93), presentada per Isaura Navarro Casillas en representació del Grup Parlamentari Compromís. El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana va ser invitat a la compareixença davant de la Comissió d’Educació atés que en la PNL s’arrepleguen algunes de les reivindicacions i propostes que ha anat presentant als grups parlamentaris i a la Conselleria.

En la PNL aprovada per les Corts insten al Consell a dur a terme vint-i-tres mesures de garantia i foment de l’escola inclusiva i integradora, de la qual destaquem els principis, objectius i drets següents:

 3. Quant als pares, mares i tutors:

  - Dret a atenció en logopèdia impartida per logopedes professionals.

 4. Quant a les aules de comunicació i llenguatge (aules CIL o TEA):

 - La presència dels professionals de logopèdia en el sistema educatiu, en les aules de comunicació i llenguatge (aules CIL o TEA) , per a garantir una millor detecció i diagnòstic i així intervindre amb agilitat davant de les possibles disfuncions del llenguatge i la comunicació que genera la discapacitat, col·laborant amb els professors tutors, els PT o AL, com es disposa en l’EL 2/2006, de 3 de maig (LOE).

 El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana agraïx al grup parlamentari Compromís, i especialment a Isaura Navarro Caselles, el seu suport a les reivindicacions presentades en les passades eleccions als partits polítics més representatius per a defendre la presència de logopedes en educació, entre altres.

 Esta notícia obri la possibilitat que els logopedes puguen participar en el treball de detecció, intervenció i assessorament a les famílies sobre les necessitats en matèria de logopèdia que presenten els xiquets escolaritzats en la Comunitat Valenciana.

 Enllaç a text complet BOC 93/IX de data 06.07.2016 Proposició no de llei sobre l'aprovació d'un Pla de garantia i foment de l'escola integradora i inclusiva, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 26.122)

 Enllaç a Butlletí Oficial de les Corts Valencianes Número 93> II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ> E. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ> 4. Proposicions no de llei i altres proposicions: Proposició no de llei sobre l'aprovació d'un Pla de garantia i foment de l'escola integradora i inclusiva, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 26.122). 11228